അപേക്ഷാ - ഫുക്സിന്ഛെന്ഗ് ഉപകരണങ്ങൾ കോ, ലിമിറ്റഡ്
  • ഫുക്സിന്ഛെന്ഗ് ഉപകരണങ്ങൾ കോ, ലിമിറ്റഡ്
  • liuxiao@fxc-tool.com

കാർബൺ സ്റ്റീൽ, ടൂൾ സ്റ്റീൽ, ചലനശേഷി സ്റ്റീൽ, ആദര്ശരാഷ്ട്രീയമല്ല, ടൈറ്റാനിയം അലോയ്, കോപ്പർ, കാസ്റ്റ് അയേൺ ആൻഡ് അലുമിനിയം വെട്ടി ഉപയോഗിച്ചു, മുതലായവ 
എയറോസ്പേസ്, മുതലായവ ഗതാഗത, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, സൈനിക നിർമ്മാണ, പൂപ്പൽ വികസനം, ദാരുണമായി, ഇന്സ്ട്രുമെന്റ്,